เครื่องหมายและสถานที่ตั้งสมาคม
 • ชื่อภาษาไทย: สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 • ชื่อภาษาอังกฤษ: ECONOMICS ALUMNI ASSOCIATION OF FATONI UNIVERSITY
 • ชื่อภาษาอาหรับ: جمعية طلبة قسم الاقتصاد بجامعة فطاني
 • เครื่องหมายของสมาคม: มีลักษณะสมาชิกจับมือกันล้อมเป็นวงกลม ซึ่งหมายถึง ความร่วมมือ ประสาน อย่างสมัครสมานสามัคคีเพื่อการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก และสังคม

 • สถานที่ตั้งสมาคม: สมาคมตั้งอยู่ตามเลขที่ 115/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94160
 • โทร. 087-2972408

 • วัตถุประสงค์
 • 1. เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ และสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสมาคม
 • 2. เป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา และวิจัยทางเศรษฐศาสตร์อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม
 • 3. เป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริการด้านต่างๆ แก่สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม
 • 4. เป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมสมาชิกที่มีศักยภาพ ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ทางวิชาการ เงินทุน และสถานที่ฝึกงานแก่นักศึกษา
 • 5. เป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนการประกอบวิสาหกิจ ในทางพาณิชยกรรม หรือการเงิน หรืออุตสาหกรรมของสมาชิก
 • 6. เป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับสมาคม หรือองค์กรทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด การบัญชี สหกรณ์ กองทุน หรือองค์กรอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในทางวิชาการ
 • 7. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และจัดตั้งโต๊ะบิลเลียด